Advent em Wengbersch

...weihn167
 
Et röck no Jlöhwien on Schokelad.
Om Annaplätzke es Kloos-Maat.
.
Et halve Dörp es op de Been.
Do treff mer sech, do jeht mer hen.
.
De Blaare von de Annaschöll
Senge „Stelle Nait“ möt völl Jeföhl.
.
De Lendestroot em Leeterjlanz;
An jede Po-az ene Weihnachtskranz.
.
Vom Waaterturm bis en de Gruete Hee
Jöv et am Eng des Joar och Schnee?
.
Sankt Anna möt en witte Kapp
Kick dann op dat janze Dörp erav.
.
On sät os wie all hongert Joar
„Jesechnet Chresfääs on e jlöcklisch Nöjoar“

    B.D.2012

...

.

.