Wenk

Wenk es överall on nirjes

Wenk hätt et Fleeje erfonge

Wenk hät dusend on een Stemm

On hät et ieschte Leed jesonge

.

Esch stonn op Sturm

Esch leev dä Wenk

Dat han esch em Blood

Esch ben e Wenkberjer Kenk

.

Wenk dä es isisch on heet

Wenk kann och wärm on janz köhl

Flöstert janz hoesch in di Uhr

Wenk deet et laut, möt Jebröll

.

Esch tanz em Sturm

Esch seng em Wenk       

Dat han esch em Blood

Esch ben e Wenkberjer Kenk

.

Wenk es enne Möller, ne Seemann

Fü-erdüvel, Drache, Jäjer,

Neavelhex on Ränsbo-ereboo-er

Wellebrenger, Stroatefäjer

.

Esch höpp em Sturm

Esch laach em Wenk      

Dat han esch em Blood

Esch ben e Wenkberjer Kenk

.

Wenk es ene Räuber, brenk dä Duet

Oane Wenk do jöev et kee Leäve

Wenk es ene wiese aale Mann

Wenk dä kann neame on och jeäve

.

Esch schrei em Sturm

Esch bean em Wenk       

Dat han esch em Blood

Esch ben e Wenkberjer Kenk

.

Wenk es e Deng, dat kannste net kontoleere

Wenk deet  schon emmer dat, wat e well

Wenk es jewaltisch, Fluch on och Sääje

Wenk mäk oss kleen, hilflos on stell

.

Esch stonn em Sturm

Esch drüem von Wenk    

Dat han esch em Blood

Esch ben e Wenkberjer Kenk

.

Wenk, breng mesch vürran, emmer von henge

Bloas mesch dä Kopp free, sei minne Früng

verschoan on beschötz mesch, kanns desch drop verloote

dat esch bliev,wat esch ben: e Wenkberjer Kenk

.

Esch föhl dä Sturm

Loop möt  dä Wenk        

Dat han esch em Blood

Esch ben e Wenkberjer Kenk

 

Bärbel Dülpers – 2015